Skupina termickej analýzy

 Kontaktná osoba: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.

Tel.: +421 2 59325 530

Skupina termickej analýzy disponuje diferenčným kompenzačným kalorimetrom s kompenzáciou výkonu DSC-7 Perkin-Elmer, dvoma DSC kalorimetrami s tepelným tokom: DSC-60 Shimadzu a DSC-25 Mettler-Toledo a simultánnym termoanalyzátorom SEIKO Exstar TG/DTA 6300. Vybavenie nášho laboratória umožňuje meranie teploty a entalpie topenia, vyparovania, sublimácie, fázových premien, stanovenie tepelných kapacít kvapalných a tuhých látok, teploty skelnenia, teploty demagnetizácie, termooxidačných stabilít kvapalných a tuhých materiálov, stanovenie čistoty látok, štúdium fázových diagramov, polymorfizmu a množstvo iných aplikácií. Popri rutinných meraniach sme vyvinuli techniky na opis a modelovanie kinetiky procesov prebiehajúcich v kondenzovanej fáze za izotermických ako aj neizotermických podmienok.

Kolektív

prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
Ing. Zuzana Cibulková, PhD.
Ing. Tibor Dubaj