Technické vybavenie

Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky disponuje špičkovým prístrojovým vybavením spĺňajúcim náročné požiadavky moderného výskumu v oblasti prírodných vied.

 • cw-EPR spektrometer Bruker EMX (inovovaný v roku 2003) s celou paletou EPR rezonátorov, vrátane optického ER 4104OR rezonátora (Bruker, Nemecko) pre in situ EPR/UV-Vis-NIR merania. K dispozícii je teplotná jednotka, ktorá umožňuje realizovať EPR merania v rozsahu teplôt 77 K–373 K.
 • Ramanov spektrometer MultiRAM s mikroskopom RamScope III (Bruker)
 • Difraktometer STOE STADIVARI so 4-mi goniometrami (Stoe)
 • Difraktometer Gemini R (Oxford Diffraction)
 • DSC kalorimetre DSC 8500 a DSC 7 (PerkinElmer), DSC 60 (Shimadzu)
 • DTA/TG kalorimeter Exstar Seiko 6300
 • cw-EPR spektrometer EMX Plus (zakúpený v r. 2010), ktorý pracuje v X- a Q-pásme.
 • HEKA PG390 potenciostat/galvanostat, schopný hardvérovo a softvérovo riadiť súčasné meranie EPR (EMX Bruker) aj UV-Vis-NIR (Avantes) spektrometrov programovým balíkom PotMaster 2.73 (HEKA Electronik).
 • Inovovaný HEKA PG284 potenciostat/galvanostat, schopný hardvérovo a softvérovo riadiť súčasné meranie EPR (EMX Bruker) aj UV-Vis-NIR (Avantes) spektrometrov programovým balíkom PotMaster 2.73 (HEKA Electronik).
 • UV-Vis-NIR spektrofotometer Avantes (Holandsko) AvaSpec-2048x14-USB2 CCD detektormi a AvaSpec-NIR256-2.2 s InGaAs detektormi vybavený softvérom AvaSoft 7.5 (zakúpený v r. 2013), schopný on-line merania optických spektier v rozsahu 200 – 2000 nm.
 • UV-Vis-NIR spektrometer Shimadzu UV3600 s tromi detektormi (fotonásobič, InGaAs fotodióda, chladené PbS fotovodivé prvky) s rozsahom vlnových dĺžok od 185 nm do 3300 nm.
 • IČ spektrometer FT-IR Thermo-Nicolet NEXUS (z r. 2003) s nadstavbou pre merania infračervených spektier pri rôznych teplotách Specac (z r. 2005)
 • LED zdroj UVA žiarenia Bluepoint LED (2010), ktorý umožňuje monochromatickú expozíciu v UV oblasti (365 nm, 385 nm a 400 nm).
 • Stolný mini-EPR spektrometer PS 100X (Adani) pre rutinné meranie veľkého množstva paramagnetických vzoriek.
 • Pre organickú syntézu sú dostupné východiskové zlúčeniny a príslušné laboratóriá sú adekvátne vybavené.
 • NMR spektrometer 600 MHz NMR (Varian) Centrálnych laboratórií FCHPT STU.
 • Kvantovochemické softvérové balíky Gaussian09 (2014), Gaussian03 (2004), CRYSTAL06 (2006), VASP4.6 (2006), TONTO2.3 (2006), DALTON2.0 (2009), DIRAC04 (2004), NWCHEM6.1 (2009), UTCHEM04beta (2004), Newton-X (2011) programy na zobrazovanie molekulových štruktúr – ArgusLab, Molekel, ChemCraft (2014).
 • 7-uzlový/92-jadrový počítačový klaster so 64-bitovými serverovými procesormi AMD Opteron a Intel Xeon (2010)
 • 15-uzlový/92-jadrový počítačový klaster so 64-bitovými desktopovými procesormi AMD FX radu 8, Ryzen 1700, Intel i7 1. a 4. generácie (2010-2017)
 • Výpočtový klaster Centra pre vysokovýkonné počitanie STU - www.hpc.stuba.sk