Riešené projekty

Na Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky sú riešené viaceré projekty zamerané na aktuálne problémy technických a prírodných vied:

VEGA - Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a Slovenskej akadémie vied (SAV)

Číslo projektu: 1/0735/13
Názov (slov.): Štúdium termodynamiky antioxidačného pôsobenia prírodných látok a ich modelových analógov
Názov (angl.): Study of the antioxidant effect thermodynamics of natural compounds and their model analogs
Obdobie riešenia: 2013 – 2015
Zodpovedný riešiteľ:  prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.

Číslo projektu: 1/0539/13
Názov (slov.): Opotrebované fritovacie oleje/tuky ako zdroj palív pre dieselové motory
Názov (angl.): Used frying oils/fats as a source of fuels for diesel engines
Obdobie riešenia: 2013 - 2015
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Karol Lušpai, PhD.

Číslo projektu: 1/0327/12
Názov (slov.): Poznaním detailov elektrónovej štruktúry k interpretácii a predikcii fyzikálno-chemických vlastností látok
Názov (angl.): Through understanding of electron structure to the interpretation and prediction of physico-chemical properties of materials
Obdobie riešenia: 2012 - 2015
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.

Číslo projektu: 1/0289/12
Názov (slov.): Štúdium procesov prenosu elektrónu v prírodných a syntetických systémoch: vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou
Názov (angl.): Study on electron transfer processes in natural and synthetic systems: structure-reactivity relationship
Obdobie riešenia: 2012 - 2014
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.

Číslo projektu: 1/1072/11
Názov (slov.): Konduktivita vodivých polymérov a sietí z uhlíkových nanotrubíc
Názov (angl.): Conductivity of conducting polymers and conducting nanotube networks
Obdobie riešenia: 2011 – 2014
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Fedorko, CSc.

Číslo projektu: 1/0679/11
Názov (slov.): Elektrónová štruktúra - prostriedok k pochopeniu chemických a fyzikálnochemických vlastností
Názov (angl.): Electronic structure - the mean of understanding chemical and physicochemical properties
Obdobie riešenia: 2011 - 2014
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.

APVV - Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu: APVV-15-0053
Názov (slov.): Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandmi
Názov (angl.): Electrochemically and photochemically induced reactions of metallocomplexes with biologically active ligands
Obdobie riešenia: 2016 - 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.

Číslo projektu: APVV-0415-11
Názov (slov.): Výskum integrovaných technológií výroby motorových palív druhej generácie z biokvapalín
Názov (angl.): Research of integrated technologies of production second generation biofuels from bioliquids
Obdobie riešenia: 2012 - 2015
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.

Číslo projektu: APVV-0665-10
Názov (slov.): Výskum využitia rias pre utilizáciu CO2 a výrobu biopalív
Názov (angl.): Research of CO2 utilization with algae and fuels production
Obdobie riešenia: 2011 - 2014
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Andrea Kleinová, PhD.

Číslo projektu: APVV-0339-10
Názov (slov.): Fotoindukované procesy prírodných a syntetických heterocyklických zlúčenín s biologickým impaktom
Názov (angl.): Photoinduced Processes of Natural and Synthetic Heterocyclic Compounds with Biological Impact
Obdobie riešenia: 2011 - 2014
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. 

Číslo projektu: APVV-0202-10
Názov (slov.): Poznanie elektrónovej štruktúry ako cesta k predikcii potenciálnych liečiv
Názov (angl.): Understanding the electronic structure - the way of preparation the prospective medicaments
Obdobie riešenia: 2011 - 2014
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.

Bilaterálna spolupráca SR - Rakúsko

Číslo projektu: SK-AT-0027-12
Názov (slov.): Elektrónová štruktúra koordinačných zlúčenín II.
Názov (angl.): Electronic Structure od Coordination Compounds II.
Obdobie riešenia: 2013 - 2016
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Fronc, PhD.

Bilaterálna spolupráca SR - Grécko

Číslo projektu: SK-GR-0020-11
Názov (slov.): Fotoaktivita anatasových nanoštruktúr s exponovanými rovinami {001}.
Názov (angl.): Theoretical study of thermodynamics of the antioxidant effect of phenolic compounds Photoactivity of anatase nanostructures with {001} exposed facets
Obdobie riešenia: 2013 - 2014
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.