Kurz stredoškolskej matematiky, chémie a fyziky

K úspešnému štúdiu na našej fakulte je nutné mať vedomosti z chémie, matematiky a fyziky v rozsahu gymnaziálneho štúdia. Medzery vo vedomostiach z týchto predmetov bývajú často príčinou neúspechu na skúškach z chémie, matematiky a fyziky v 1. ročníku trojročného bakalárskeho štúdia.

Oddelenie matematiky, Oddelenie anorganickej chémie a Oddelenie chemickej fyziky v snahe pomôcť študentom k bezproblémovému začatiu štúdia na našej fakulte organizujú pred začiatkom prvého semestra kurzy stredoškolskej matematiky, chémie a fyziky.

Cieľom týchto kurzov je poskytnúť študentom súhrn najdôležitejších kapitol učiva z uvedených predmetov nevyhnutných ku štúdiu na FCHPT. Kurz je vhodný pre všetkých študentov, ktorí si chcú zopakovať stredoškolské učivo. Odporúčame ho najmä tým študentom, ktorí prichádzajú zo stredných škôl, kde je redukovaný rozsah učiva z uvedených predmetov. Kurzy sú dobrovoľné, sú organizované formou prednášok, cvičení a seminárov pred začiatkom výučby zimného semestra. Na záver každého z kurzov si účastník kurzu môže napísať dobrovoľný test, podľa ktorého zhodnotí aktuálnu úroveň svojich vedomostí. Výsledky testu mu pomôžu rozhodnúť sa, či využije možnosť štúdia na štvorročnom konverznom bakalárskom stupni na FCHPT, ktorého prvý ročník je zameraný najmä na doplnenie vedomostí zo stredoškolského učiva.

Kurz Začiatok kurzu Koniec kurzu Rozsah Cena Kontaktná osoba E-mail
Matematika 07.09. o 8.30 h 09.09. o 12.00 h 18 h 25 €  Milan Jasem
Fyzika 09.09. o 13.00 h 11.09. o 17.00 h 16 h 21 €  Vladimír Lukeš
Chémia 14.09. o 08.00 h 16.09. o 17.00 h 17 h 22 €  Peter Segľa

Prihlásiť sa na kurzy je možné do 07.09.2020 prostredníctvom elektronického formulára, alebo e-mailom na kontaktnú osobu zodpovednú za daný kurz. Príslušnú sumu podľa Vášho výberu kurzov uhraďte prosím poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom najneskôr do 08. 09. 2020 na adresu:

Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Radlinského 9
812 37 Bratislava 1

SWIFT: SPSRSKBA
Číslo účtu IBAN: SK78 8180 0000 0070 0008 1471

Ako špecifický symbol uveďte Vaše registračné číslo uvedené na rozhodnutí o prijatí na štúdium ako „naše“ číslo. Ide o predposledné päťmiestne číslo.
Napríklad pre číslo v tvare „FCHPT/0626/463/19646/2016/ANovak“ uveďte 19646.
Variabilný symbol zvoľte pre Váš výber kurzov podľa nasledovnej tabuľky:

 

Zvolené kurzy Variabilný symbol 

Chémia + Fyzika + Matematika

64252423
Chémia + Matematika 642523
Fyzika + Matematika 642423
Chémia + Fyzika 642524
Chémia 6425
Fyzika 6424
Matematika 6423

Pri nástupe na každý kurz je potrebné sa preukázať ústrižkom o zaplatení alebo výpisom z bankového účtu. V odôvodnených prípadoch je možné po dohode s kontaktnou osobou zaplatiť príslušný kurz aj po uvedenom termíne.

Rozdelenie prihlásených študentov do skupín a posluchární bude pred začiatkom každého kurzu vyvesené na oznamovacej tabuli vo vestibule budovy FCHPT STU na Radlinského 9.

Prihláška do kurzu

Po odoslaní formulára prosím nezabudnite uhradiť poplatok za kurz(y) podľa pokynov.

Všetky polia sú povinné.

Meno
Priezvisko
Registračné číslo

Sem uveďte číslo z rozhodnutia o prijatí na štúdium označené ako „naše“ číslo bez lomiek. Napríklad pre číslo v tvare FCHPT/0626/463/19646/2016/ANovak uveďte 19646.

Prihlasujem sa do kurzu/kurzov
Opíšte text z obrázka: