Od zlúčenia katedier po súčasnosť

Moderná história ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (ÚFCHCHF) sa začala písať v roku 2006 zlúčením Katedry fyzikálnej chémie a Katedry chemickej fyziky, ktoré sa stali oddeleniami ÚFCHCHF. Riaditeľom ústavu je od roku 2006 profesor Stanislav Biskupič. Prvým zástupcom riaditeľa v rokoch 2006-2010 bol prof. Anton Gatial. V súčasnosti je zástupca riaditeľa prof. Peter Rapta. Prvým vedúcim Oddelenia Fyzikálnej chémie (OFCH) sa stal prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (2006-2010) a prvým vedúcim Oddelenia Chemickej fyziky (OCHF)  bol doc. Ing. Pavol Fedorko, CSc. V súčasnosti sú oddelenia vedené prof. Ing. Mariánom Valkom, DrSc. (OFCH) a prof.  Ing. Vladimírom Lukešom, DrSc. (OCHF).

ÚFCHCHF patrí v súčasnosti medzi najproduktívnejšie ústavy STU. Pracovníci ústavu ročne publikujú približne 50 karentovaných publikácií a ich práce sú každoročne citované asi 1400-krát. Ústav rozvíja najmä tieto oblasti výskumu: metódy magnetickej rezonancie (EPR a NMR), elektrické vlastnosti vodivých polymérov a uhlíkových nanorúrok, molekulová destilácia a alternatívne palivá, röntgenová štruktúrna analýza monokryštálov, teoretická a počítačová chémia, termická analýza a chemická kinetika.

Oddelenie fyzikálnej chémie

Oddelenie fyzikálnej chémie predstavuje popredné fyzikálnochemické pracovisko s vysokou medzinárodnou reputáciou. Oddelenie spolupracuje s mnohými univerzitami a vedeckými pracoviskami v zahraničí (Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia, USA). Vedeckovýskumné skupiny na OFCH pracujú v oblasti teoretickej chémie, elektrónovej paramagnetickej rezonancie, chemickej termodynamiky a kinetiky, molekulovej destilácie a kryštalografie. Oddelenie zabezpečuje výučbu predmetov v bakalárskom stupni štúdia napr. Fyzikálna chémia I a II, Vybrané kapitoly z fyzikálnej chémie, Koloidná chémie, Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie, Základy spektrálnych metód. V inžinierskom stupni štúdia sa orientuje na fyzikálnu chémiu a doktorandského stupňa štúdia v oblasti fyzikálnej chémie, chemickej fyziky a teoretickej a počítačovej chémii. Po skončení vysokoškolského štúdia sa študenti môžu uplatniť vo všetkých odvetviach chemického a farmaceutického priemyslu v rámci Slovenska, Európskej únie a iných krajín, takisto nájdu uplatnenie na vedeckovýskumných pracoviskách a univerzitách ako pedagogickí alebo vedeckovýskumní pracovníci a to nielen na Slovensku ale aj zahraničí.

Oddelenie sa špecializuje na spektroskopické štúdium prírodných a syntetických zlúčenín s fotochemickými a fotobiologickými vlastnosťami, štúdium indukovaného prenosu elektrónu v prírodných a syntetických zlúčeninách, molekulový dizajn modelov „modrých“ meďnatých proteínov, získavanie chemických a fyzikálnochemických vlastností látok z difrakčných údajov, syntézu, spektrálne vlastnostia biologickú aktivitu SOD mimetík. Okrem štúdia prírodných alebo syntetických zlúčenín, ktoré sú dôležité pre biosystémy (antioxidanty a liečivá), predstavuje štúdium fyzikálnochemických vlastností, stability a rozkladu materiálov ďalšiu významnú oblasť výskumu na oddelení. Príprava a fyzikálnochemická charakterizácia alternatívnych palív pre dieselové motory a zvlášť štúdium možností využitia opotrebovaných olejov pri výrobe metylesterov mastných kyselín je ďalšou jedinečnou oblasťou výskumu s dlhoročnou tradíciou.

Oddelenie chemickej fyziky

Fyzika je pre technické vzdelanie jednou zo základných prírodovedných disciplín. Fyzikálne metódy sú neoddeliteľnou súčasťou chemického výskumu a chemická fyzika má na FCHPT špeciálne postavenie. Hlavnou úlohou oddelenia je poskytnúť študentom FCHPT základné fyzikálne vzdelanie, na základe poznania fyzikálnych zákonov rozvíjať fyzikálne myslenie a vytvárať základy pre tvorivý prístup k riešeniu inžinierskych úloh a problémov. Pri riešení laboratórnych úloh študenti získavajú prvé skúsenosti s meraním fyzikálnych veličín a vyhodnocovaním výsledkov merania. Študenti prichádzajú na fakultu z rôznych stredných škôl a s rôznou úrovňou fyzikálnych vedomostí. Na získanie základných vedomostí potrebných pre ďalšie štúdium na FCHPT zabezpečuje oddelenie prosemináre z fyziky, na ktoré nadväzujú predmety Fyzika I. a II. v prvom a druhom ročníku.

Oddelenie sa orientuje na štúdium transportných vlastnosti vodivých polymérov a sietí z uhlíkových nanorúrok, štúdium vzťahov medzi fyzikálnymi vlastnosťami, energetikou a štruktúrou prírodných a syntetických aromatických zlúčenín s potenciálnou antioxidačnou aktivitou a štúdium π-konjugovaných systémov metódou molekulovej dynamiky.