Katedra chemickej fyziky

Katedra chemickej fyziky vznikla koncom roka 1977 v priestoroch Katedry rádiochémie a radiačnej chémie na Chemickotechnologickej fakulte (CHTF) Slovenskej Vysokej Školy Technickej (SVŠT), ktorá súčasne zanikla. Personálne bola katedra vytvorená z časti z pracovníkov zaniknutej katedry a doplnená fyzikálne orientovanými učiteľmi iných katedier CHTF a pracovníkmi Katedry fyziky Strojníckej fakulty SVŠT.

Prvým vedúcim katedry bol prof. Ing. Štefan Varga, CSc., ktorý katedru viedol do roku 1984. V tomto čase sa vybudovali študentské laboratóriá fyziky, pripravila sa študijná literatúra a postupne sa vytvárala vedeckovýskumná orientácia katedry. Ďalším vedúcim katedry v rokoch 1984 až 1990 sa stal doc. Ing. Stanislav Košina, CSc.. V období rokov 1990 až 1993 katedru viedol doc. RNDr. Viliam Laurinc, CSc., v rokoch 1994 až 1999 prof. Ing. Fedor Valach, DrSc. Od roku 2000 až do vzniku Ústavu Fyzikálnej chémie a chemickej fyziky v roku 2006  viedol katedru doc. RNDr. Viliam Laurinc, CSc.

Za obdobie prvých dvadsiatich rokov sa Katedra postupne dopĺňala mladými pracovníkmi, ktorí predurčili výskumné zameranie katedry. Prvá oblasť výskumu, pod vedením doc. Lukáča, doc. Dillingera, RNDr.  Földešovej a doc. Holej nadväzovala na pôvodný výskum bývalej Katedry rádiochémie a radiačnej chémie, t.j. rozvoj radiačných metód, štúdium radiačnej stability materiálov a využitie zeolitov na deaktiváciu radiačných odpadových vôd. Druhá oblasť výskumu, rozvíjaná prof. Valachom, Ing. Sivým, Ing. Balúchom, Ing. Koreňom a RNDr. Tokarčíkom bola spätá s rozvojom štruktúrnej a štatistickej kryštalografie. Metódy röntgenovej štruktúrnej analýzy a štatistiky sa intenzívne využívali pri výskume monokryštálov so zaujímavými fyzikálnymi, chemickými, biochemickými a biologickými vlastnosťami. Okrem toho sa začiatkom 90. rokov minulého storočia začali skúmať kryštaloštruktúrne aspekty vysokoteplotnej supravodivosti YBaCuO materiálov. Tretia oblasť výskumu bola spätá s experimentálnym štúdiom fyzikálnych vlastností čistých a dotovaných vodivých polymérnych materiálov na báze polyacetylénu, polypyrolu, polytiofénu a na báze uhlíkových nanoštruktúr. Doc. Fedorko, doc. Skákalová, Ing. Annus a doc. Košina sa v tej dobe intenzívne podieľali, v spolupráci s Katedrou organickej chémie, na vývoji nových organických materiálov. Posledná rozvíjaná oblasť výskumu mala teoretický charakter a venovala sa vývoju kvantovochemických metód a ich aplikácií na štúdium medzimolekulových interakcií. Túto oblasť za obdobie rokov 1980 až 2006 rozvíjali doc. Laurinc, doc. Obert, doc. Breza a prof. Lukeš. Pedagogický výskum v oblasti didaktiky fyziky a rozvoja didaktických metód zohrával takisto svoju nezastupiteľnú úlohu na Katedre chemickej fyziky. Od januára 2006  sa pracovisko transformovalo na Oddelenie chemickej fyziky novovzniknutého Ústavu fyzikálnej chémia a chemickej fyziky.

Staff of the department in 1987-1988
Zamestnanci katedry v rokoch 1987-1988

Zľava zhora:

1. rad: A. Ščasný,G. Maxianová, F. Valach, T. Obert, J. Kadlečík, B. Koreň

2. rad: L. Jurkovič, S. Macková, M. Földesová, A. Adamko, D. Žilinská, L. Bušovský, V. Laurinc

3. rad: P. Dillinger, O. Holá, S. Košina, Z. Ľuptáková, P. Lukáč

 

Staff of the department in 1998
Zamestnanci katedry v roku 1998

Zľava zhora:

1. rad: A. Adamko

2. rad: M. Tokarčík, L. Bušovský, J. Annus, J. Griač, M. Babnič, Z. Halaburková, V. Lukeš, V. Laurinc

3. rad: E. Griačová, F. Valach, O. Holá, D. Žilinská