APVV-0339-10

Vlasta Brezová
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

E-mail: