APVV-0339-10

Projekt sa orientuje na štúdium fotoindukovaných procesov prírodných a syntetických heterocyklických zlúčenín s hlavným dôrazom na aplikáciu spektroskopických metód (EPR, NMR, UV/Vis/NIR a FT-IR spektroskopie) s cieľom získať informácie o vzájomných vzťahoch medzi štruktúrou, fotochemickou reaktivitou a biologickým/fotobiologickým potenciálom v závislosti od experimentálnych podmienok (rozpúšťadlo, prítomnosť kyslíka, prítomnosť iónov kovov).

Ciele projektu sú vzhľadom na vedecké skúsenosti riešiteľského kolektívu definované nasledovne:

  • Spektroskopická analýza prírodných derivátov chinolínov, izochinolínov, flavonoidov aplikáciou dostupných experimentálnych techník, štúdium fotoindukovaných procesov v aeróbnych a anaeróbnych podmienkach pomocou EPR spektroskopie;
  • Syntéza nových heterocyklických zlúčenín (selenadiazolokondenzované chinolíny, najmä nitro- a fluorosubstituované chinolíny a izochinolíny), ich fyzikálnochemická analýza, biologická charakterizácia a testovanie fotoindukovanej produkcie ROS;
  • Testovanie cytotoxickej/fototoxickej prípadne genotoxickej/mutagénnej aktivity vybraných derivátov v in vitro podmienkach na rôznych bunkových líniách.
  • Testovanie cytotoxickej/fototoxickej a genotoxickej/mutagénnej aktivity vybraných derivátov v in vitropodmienkach na rôznych bunkových líniách.