APVV-0339-10
Etapa riešeniaZačiatok etapyKoniec etapy
Spektroskopická analýza prírodných a syntetických heterocyklických zlúčenín (berberíny, kamptotecíny, flavonoidy, porfyríny) v rôznych experimentálnych podmienkach 05/2011 05/2013
Syntéza originálnych heterocycklických zlúčenín a ich spektroskopická analýza 05/2011 12/2013
EPR štúdium fotochemickej aktivity prírodných a novosyntetizovaných heterocyklických zlúčenín v rôznych experimentálnych podmienkach 05/2011 05/2014
Štúdium biologických a fotobiologických vlastností vybraných zlúčenín 
in vitro
10/2011 10/2014